1. MOPOAUTON LAINAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Lainaussopimus syntyy mopoauton tilaustavasta riippumatta aina Digiman Oy:n (”Digiman”) sekä lainaussopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä yhteisesti ”Lainaaja”), jota lainaussopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa tapahtumassa, välillä. Lainaajalla tulee olla voimassa oleva ajo-/mopokortti ja olosuhteisiin nähden riittävä ajotaito.

2. MOPOAUTON LUOVUTUS LAINAAJAN KÄYTTÖÖN

Digimanin on luovutettava mopoauto lainaajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Digimanin tulee antaa lainaajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus mopoauton käytöstä. Lainattava mopoauto on tarkistettu Digimanin tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen lainaajalle luovuttamista. Kuitenkin myös lainaaja on velvollinen tarkistamaan mopoauton vastaanoton yhteydessä mopoautossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Digimanille.

3. MOPOAUTON KÄYTTÖ LAINAUKSEN AIKANA

Lainaaja on velvollinen huolehtimaan mopoautosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Lainaaja sitoutuu käyttämään mopoautoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Lainaajan on lainausaikana huolehdittava mopoauton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Mopoauton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Lainaaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa mopoauton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos lainaussopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Lainaaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa lainakohteen luovuttaa. Mopoauton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus mopoautossa on kielletty. Lainaaja vastaa aina täysimääräisesti lainausaikana mopoauton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Lainaussopimuksen allekirjoituksellaan lainaaja oikeuttaa Digimanin antamaan viranomaisille henkilötietonsa edellä todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi. Lainaaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Mopoautossa käytettävä polttoaine ilmenee lainaussopimuksesta ja/tai mopoauton rekisteriotteesta. Lainaaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä mopoautolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

4. LAINAAJAN VASTUU MOPOAUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA LAINAUSAIKANA, OMAVASTUUT

Lainaaja on velvollinen korvaamaan Digimanille mopoautoa tai sen varusteita lainausaikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan mopoauton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena (20 euroa (sis.alv)/päivä) enintään 30 päivän ajalta. Perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa lainasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla. Lainaaja on velvollinen korvaamaan Digimanille vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, mopoautossa tupakointi, vauriot mopoauton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen huonokuntoisilla teillä tai alueilla tai mopoauton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Lainaajan on velvollinen korvaamaan Digimanille mopoauton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Lainaajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet lainaajan rikollisesta menettelystä, mopoauton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Lainaaja vapautuu korvausvastuustaan Digimanille myös omavastuun osalta, mikäli Digiman saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. MENETTELY MOPOAUTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA

Lainaajan on välittömästi ilmoitettava Digimanille mopoautoon lainausaikana tulevasta viasta tai mopoautoa kohdanneesta vahingosta. Mopoautoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa lainaajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Digimanille. Lainaaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisestä. Digiman vastaa mopoautossa lainausaikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu lainaajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Tällöin lainaajan pitää ottaa yhteyttä välittömästi Digimaniin ja sopia toimintatapa miten edetään.

6. VELOITUKSET

Digimanilla on oikeus veloittaa seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, lainausajan pidentymisestä johtuvat maksut (80 euroa (sis.alv)/alkava päivä), mopoauton korjauksen ajalta seisonta-ajan korvaus, mopoauton toimitus- ja noutoveloitukset, mopoauton käytöstä lainausaikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.

7. MOPOAUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN LAINAUSAJAN PÄÄTTYESSÄ

Lainaajan on palautettava mopoauto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan viimeistään sen päivän aikana jona Digiman on ilmoittanut huollon valmistuneen. Sopimuksen mukainen lainausaika päättyy, kun mopoauto avaimineen on palautettu Digimanille tai kun Digiman on saanut lainaajan ilmoituksen mopoauton palauttamisesta Digimanin hyväksymään paikkaan. Mikäli mopoautoa ei ole näin palautettu eikä lainausajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Digiman voi ilmoittaa asian poliisille. Digimanilla on oikeus periä lainaajalta täysimääräinen vuokra auton palautusviiveen ajalta (80 euroa (sis.alv)/ alkava päivä) sekä korvaus viiveestä Digimanille aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Digiman ei vastaa autoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.

8. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Digimanilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että lainaaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Lainaaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan mopoauton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.

9. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Jos kuluttaja-asiakkaan tekemä virheilmoitus ei johda erimielisyyksien ratkaisemiseen, kuluttaja-asiakas voi ottaa yhteyden paikkakuntansa kuluttajaneuvojaan, joka voi selvitellä tai sovitella asiaa kuluttaja-asiakkaan puolesta. Kuluttajalla on oikeus myös saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos riita viedään tuomioistuimeen, se käsitellään tällöin Tampereen käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää. Mopoauton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman Digimanin kirjallista lupaa. Digiman päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.